További információk az ÖSD nyelvvizsgákkal kapcsolatban/vizsgaszabályzat

Vizsgaszabályzat

Jelen vizsgaszabályzat a budapesti Osztrák Intézetben lebonyolított nyelvvizsgákra vonatkozik.
Amennyiben más vizsgahelyen, más városban tesz nyelvvizsgát, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról érdeklődjön az adott vizsgahelyen.

Az ÖSD nyelvvizsgáról

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon. Az Osztrák Nyelvi Diploma (ÖSD) nyelvvizsga magyarországi központjaként minden szinten kínálunk vizsgalehetőséget. Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. Az Osztrák Intézet Budapest a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.
Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. A sikeres vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik akkreditációval:
B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C
B2 Zertifikat Deutsch = 60%-tól középfok C
C1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen.

Akkreditált nyelvvizsgák
•    alapfok: Zertifikat B1 (ZB1) és Zertifikat B1 ZB für Jugendliche
•    középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD)
•    felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (C1 OD)

Nem akkreditált nyelvvizsgák
•    A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1) (10-14 éves gyerekeknek)
•    A1 Grundstufe Deutsch 1 (A1 GD1)
•    A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2) (10-14 éves gyerekeknek)
•    A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 GD2)
•    C2 Wirtschaftssprache Deutsch (C2)
 
Magyar nyelvű vizsgaleírások: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/


A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga központjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak. Hogy megismerje a vizsgafeladatokat, ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokat kínálunk.

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Vizsgajelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet online, személyesen a tanfolyami irodában, vagy e-mailben, a letölthető jelentkezési lap beküldésével. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján 16:00 óráig juttassák vissza az Osztrák Intézethez. A jelentkezési határidő leteltével nem áll módunkban jelentkezést elfogadni. Telefonos vizsgajelentkezést semmilyen esetben nem fogadhatunk el.  

Az ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokra való jelentkezés nem jelent automatikus jelentkezést a nyelvvizsgára. A nyelvvizsgára való jelentkezés csak a Tanfolyami irodán keresztül zajlik (e-mailen, vagy személyesen), a tanfolyamokat vezető tanárokon keresztül, vagy a vizsgafelkészítő tanfolyamokon nem lehet vizsgára jelentkezni.

A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával! A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie. Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a Tanfolyami irodától megkapták a visszaigazoló e-mailt.

Vizsgadíj befizetése

A nyelvvizsga díja a jelentkezéssel egy időben, egy összegben fizetendő személyes jelentkezés esetén bankkártyával, online jelentkezés esetén banki átutalással (Sberbank - 14100103-23459149-03000004). Ez utóbbi esetben a bank igazolását az utalásról csatolni kell a jelentkezési laphoz.
 
Azoknak a vizsgázóknak, akik a vizsgát megelőző egy évben tanfolyamon, vagy próbavizsgán vettek részt az Osztrák Intézetben, a vizsgadíjból 4.000,- Ft kedvezményt adunk.  Azoknak az ismétlő vizsgázóknak, akik az előző alkalommal az Osztrák Intézetben az írásbeli, vagy a szóbeli vizsgarészen legalább 60%-ot elértek és egy éven belül megismétlik a vizsgát, kedvezményes vizsgadíjat adunk.

Próbavizsga

Intézetünk az egyes vizsgaidőszakok előtt próbavizsga-lehetőséget nyújt azoknak, akik az éles vizsgára való jelentkezés előtt kipróbálnák magukat. Ha a próbavizsgát követően részt vesz egy vizsgafelkészítő tanfolyamon, a próbavizsga árát jóváírjuk a tanfolyami díjból. A próbavizsgán részt vett vizsgajelentkezőknek a belső vizsgázókra vonatkozó vizsgadíjat kell befizetniük.
ÖSD mintafeladatsorok ingyenesen letölthetőek a www.oei.hu honlapon!

A vizsga menete


Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a faliújságon, illetve a termeken is olvasható lesz.  A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell elhelyezni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B1: 10-15 perc, B2 10-15 perc, C1: 15-20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A szóbeli vizsgára nincs előre összeállított tételsor.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül.


Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott vizsgázókkal semmilyen módon nem kommunikálhat.


Szótárhasználat

 • A1 Kompetenz in Deutsch 1: szótár használata nem megengedett
 • A2 Kompetenz in Deutsch 2: szótár használata nem megengedett
 • A1Grundstufe Deutsch 1: szótár használata nem megengedett
 • A2 Grundstufe Deutsch 2: szótár használata nem megengedett
 • B1 Zertifikat Deutsch: szótár használata nem megengedett
 • B2 Mittelstufe Deutsch: egy és/vagy kétnyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C1 Oberstufe Deutschegynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C2 Wirtschaftspache Deutsch: egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgaközpont, miután meghallgatta a Vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. Nem megengedett eszköznek minősül a mobiltelefon, vagy az írásbeli vizsgán használt szótárban lévő jegyzet, vagy segédlap használata is.
A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, nevüket az Osztrák Intézet közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal.

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokat  az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni a honlapon feltüntetett időpontban, a jelentkezéskor kapott kód segítségével. Hogy a vizsga sikeres volt-e, a Vizsgaeredmények menüpontban található táblázat segítségével állapíthatja meg.

A vizsgadolgozatok megtekintése és a szóbeli vizsga meghallgatása

A vizsgadolgozatok és a szóbeli vizsgáról készült hangfelvételek az eredményközlést követően négy hétig a VIZSGAKÖZPONTBAN és a VIZSGAHELYEKEN maradnak. Az eredményközléstől számított négy hétig megtekinthetők és meghallgathatók a VIZSGAKÖZPONT ügyfélszolgálatán, előzetesen egyeztetett időpontban, felügyelet mellett. Személyes megtekintésen és meghallgatáson túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot ill. meghallgathatja a vizsgáról készült hangfelvételt. Az értékelés szempontjairól a vizsgázót kérésére tájékoztatják.

A vizsgázók 45 percen keresztül kézzel jegyzeteket készíthetnek a saját maguk által írt szövegekről ill. a hangfelvételről. Nem másolhatják azonban le a feladatokat és megoldásokat, azokról nem készíthetnek jegyzeteket, hangfelvételt ill. nem írhatják le pl. a levél teljes szövegét.

 

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata vagy beszédkészség vizsgája értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz.
Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000 Ft, amit a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számlaszámára kell befizetni.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni.

Igyekszünk személyre szabott támogatást nyújtani.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák, hogy a szöveget szájról is tudják olvasni.
Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük. Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: az Osztrák Intézet – korlátozott számban - számítógépet tud biztosítani. 
Szükség esetén az Osztrák Intézet (korlátozott számban) számítógépet is rendelkezésre tud bocsátani.

 

A bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványokat (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) a tanfolyami irodában, nyitvatartási időben személyesen veheti át. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni. A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja – meghatalmazás felmutatásával – teheti meg.
Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 8 EUR.

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni! A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek.

Jogszabályok

A nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási hivatal Nyelvvizsgáztatási Központ honlapján tájékozódhat.

Érvényes: 2019. március 1-től